Логопедичен кабинет в Помощно училище „Стефан Караджа”

Логопедичният кабинет в Помощно училище „Стефан Караджа” извършва диагностика, рехабилитация, корекция и консултативна дейност на езиково- говорните нарушения при ученици от V-ти до VIII-ми клас. В началото на всяка учебна година се провежда изследване на устната и писмената реч на учениците.  Логопедичната дейност се прилага строго диференцирано, в зависимост от вида на комуникативните нарушения и се поставят цели и задачи за работа през учебната година  за преодоляване на нарушенията.

В зависимост от вида и степента на нарушенията се работи основно в следните направления:

- упражнения за овладяване и подобряване на речевото дишане;

- постановка, автоматизация и диференциация на звуковете;

- формиране на сензорни еталони /за цвят, форма, големина и др./

- развитие на фината моторика на ръцете;

- формиране на пълноценни представи за околния свят.

В логопедичните сесии се използва метода мултисензорно учене – чрез визуални, слухови, тактилни и кинетични канали се подпомага  развитието на паметта и процеса на учене при учениците.

Галерия

Материали използвани от логопеда

Новини

Покажи всички новини