Преглед на дейностите реализирани по Проект “Мобилен педагогически асистент за развиване на значими пътища към персонализирано обучение” - Pathway +

      ЦСОП – гр. Пловдив вече осми месец работи по Проект “Мобилен педагогически асистент за развиване на значими пътища към персонализирано обучение” - Pathway + по програма Еразъм +. Екип в състав В. Бакиш – специален педагог и директор ЦСОП, М. Илиева – специален педагог и логопед, В. Митрева – психолог, Д. Козарев – специален педагог и психолог, Г. Славкова – специален педагог и Монтесори терапевт, Зл. Иванова – логопед и специален педагог и Н. Стойчева – главен счетоводител представят нашата институция в тригодишния транснационален проект, в който България си партнира с Англия, Белгия, Турция и Сърбия.  Цел е внедряването и прилагането на иновативни подходи за работа с деца със специални образователни потребности, както и подобряване на предлаганата им педагогическа подкрепа.
      Как ще се постигне това? Използвайки мобилно устройство, детето ще може да бъде оценено, отчитайки различни фактори -  поза и движение на тялото, жестове, изражение на лицето, движение на очите, мозъчна активност и телесна температура, които ще се събират чрез мобилното устройство, върху което детето играе игра. Въз основа на събраните данни ще се извърши анализ на вниманието и ангажираността му. Този анализ ще се използва, за да се определи кои педагогически методи, стратегии и подходи най- добре подпомагат всяко дете и неговите уникални индивидуални потребности.
      В момента работния екип по проекта разработва интелектуален продукт едно – “Описателна карта на подходящите педагогически подходи”. До този момент са разработени 25 добри практики, които представят подходи и методи развиващи когнитивните процеси, социалните умения, както и езика и речта. В процес на реализация са интервюта с педагогически специалисти и събиране на изследвания на случаи.
По-подробна информация относно проекта и целите му бихте могли да получите на адрес: www.pedagogics-pathway.eu      

Галерия

Новини

Покажи всички новини