Стартира обучението на педагозите от Помощно училище „Стефан Караджа” по проект BG051PO001-3.1.03

Стартира обучението на педагозите от ПУ“Стефан Караджа“ по проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“.

В гр.Асеновград от 29.07.2013г. до 02.08.2013г. се проведе първото краткосрочно обучение на  представител от ПУ“Стефан Караджа“ – г-жа Лиляна Трендафилова – старши учител в начален етап.Тя се включи в обучение ІІІ.4.за оценяване постиженията на учениците, заедно с още 23 педагога от 12 училища от гр.Пловдив

            В уютната и спокойна атмосфера на хотел „Сани“, обучаващият лектор – г-жа Силвия Трайкова  запозна учителите подробно  с новите изисквания и терминология за оценяване на учениците.

Предоставените учебни помагала (на хартиен и на електронен носител)   съдържат теоретична информация, примери от практиката, задачи и казуси както за самостоятелна работа, така и за работа по групи.Обучението е с продължителност 32 часа.

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент за изпълнение на проекта чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в средното образование”.  

Партньори на МОН по проекта са: СУ„Свети Климент Охридски”, ПУ„Паисий Хилендарски”, ШУ„Епископ Константин Преславски”, Сдружение „Академия за образователни иновации”, Издателска къща „АНУБИС”ООД и „Международни пътувания”ЕООД.  

           

От ПУ“Стефан Караджа“ в проекта са включени 13 педагога:

-ІІІ.5.за превенция на училищното насилие, агресията и др.- Ант.Попова, Б.Стефанова, Кр.Мрънкова, М.Илиева, Ст.Калайджиева;

-ІІІ.2.за работа в интеркултурна среда – В.Бакиш, Ир.Иванова;

-ІІІ.4.за оценяване постиженията на учениците- Г.Славкова, Кр.Петкова, Л.Трендафилова, Св.Димова;

-ІІІ.6.1.младши учители/възпитатели или завърнали се от продължителен отпуск или след прекъсване на учителския стаж – Т.Калоферова;

-ІV.1.помощник-директори по учебната дейност в страната- Ж.Налджиева.

 

Специфични цели на проекта са насочени към създаване на условия за системна и непрекъсната квалификация (въвеждаща, поддържаща и надграждаща) на педагогическите специалисти, както и за мотивирането им за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот.

Обученията в страната стартираха на 19 август 2013 г. и ще приключат през ноември 2013 г. Участвайки в тях, педагозите от ПУ“Стефан Караджа“ с желание обменят идеи и добри практики с колегите си от общообразователните училища.

Галерия

Новини

Покажи всички новини