Финал на проект DIPCE

      През месец май, тази година, проект „Подобряване на дигиталните и педагогически компетентности на учителите за работа по време на дистанционно обучение“ (DIPCE) достигна своя заключителен етап. На 8ми и 9ти май, на територията на университет Комплутенсе в Мадрид, се състояха последната работна транснационална среща и заключителното събитие на проекта. ЦСОП – гр. Пловдив беше представен от В. Бакиш и В. Митрева, съответно мениджър и координатор на проекта. По време на заключителното събитие, всички партньори имаха удоволствието да се включат в запознаването на развълнуваната, академично настроена аудитория от студенти и преподаватели с различните продукти на усиления съвместен труд по проекта.

      Целева група на двугодишния проект (01 юни 2021 - 31 май 2023) са учители и ресурсни учители в началното и средното образование, както и подкрепящият ги персонал, а идеята, около която се обединиха партньорите от България, Белгия, Гърция и Испания, е подобряването на техните дигитални и педагогически компетентности за работа по време на дистанционно обучение. Това е ключова предпоставка за реализиране на пълноценен обучителен процес и последваща личностна и професионална реализация на учениците в условията на нашия прогресивно дигитализиращ се свят, като фокусът, по-конкретно, е върху най-уязвимите сред тях – тези със специални образователни потребност и тези в неравностойно положение.

      Началото на проект DIPCE е неразривно свързано с предизвикателствата, пред които COVID-19 изправи образователните системи по света. Това послужи като предпоставка за ускоряване на въвеждането на дигитално образователно съдържание. Внимателното наблюдение на прилагането на онлайн обучението ни показа, че този преход не е извършен съвсем гладко и че все още ни предстои дълъг път. Всички забелязани дефицити и области, в които има какво да се подобри при дигитализацията на образователния процес, послужиха като вдъхновение при разработката на проект DIPCE.

Справянето с тези пост – COVID-19 условия наложи създаването на съвсем нов дидактически модел за внедряване на дигитални учебни ресурси в педагогическата практика на учителите - Интелектуален резултат 1 на проекта. Този нов модел свързва всички области, характерни за онлайн обучението в концептуална рамка, необходима за успешното преподаване в дигитална среда.

      Новият дидактически модел DIPCE сам по себе си не отговаря на всички предизвикателства, пред които са изправени педагогическите специалисти по време на дистанционно обучение. В допълнение към тази теоретична рамка, преподавателите се нуждаят и от повече практически съвети за това как да преминат към обучение в онлайн среда по включващ начин. Именно тук е мястото на Интелектуален резултат 2 - наръчник, предлагащ изчерпателен набор от стъпки за успешното реализиране на дигитално обучение - интелектуалният резултат, за който отговаряше нашият Център.

      Интелектуален резултат 3 (Набор от инструктивни графики и обяснителни анимирани видеоклипове в подкрепа на прилагането на включващо дистанционно обучение) и Интелектуален резултат 4 (Портал с база данни с възможност за търсене по отношение на включващи практики за дистанционно обучение, траектории, среди за обучение и достъпни хранилища с отворен код) предоставят холистичен набор от инструменти, предлагащи на учителите необходимата подкрепа, насоки и средства за създаването и внедряването на качествено и достъпно дигитално учебно съдържание.

      Всички интелектуални резултати от проект DIPCE може да намерите на официалния сайт на проекта. Ще се радваме ако някои от тях намерят място и обогатят Вашата професионална практика!

Галерия

Новини

Покажи всички новини