Провеждане на присъствено обучение

      От 02.06.2020г. ЦСОП-гр. Пловдив осъществява присъствено обучение и присъствена терапевтично-рехабилитационна подкрепа на ученици от I до III клас. Съгласно писмо № 9105-184/ 29.05.2020г. на МОН и Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищно образование и след попълнено заявление от родител, както и при осигурени строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на необходимите противоепидемични мерки. Дневната продължителност на присъственото обучение на учениците със специални образователни потребности в ЦСОП е до 4 учебни часа на ден, като в тях са включени 2 учебни часа за терапевтично-рехабилитационната подкрепа, като продължителността на учебния час е до 30 минути.

      Изготвени са графици за работа на логопеди, психолози, терапевти и специални педагози по учебните предмети. Спазват се изискванията за дезинфекция в специализираните кабинети и класните стаи, осигурени са лични предпазни средства (калцуни, маски, латексови ръкавици, олекотени защитни шлемове за лице) за учениците, педагогическите специалисти и персонала в Центъра.

      След осъщественото дистанционно обучение в електронна среда на учениците, педагогическите специалисти провеждат занимания съобразно целите от Индивидуалните учебни програми по учебните предмети и терапиите заложени в План за подкрепа на всички ученици. Терапевтично- рехабилитационна подкрепа на ученици е насочена към рехабилитация на комуникативните нарушения, кинезитерапия, арт дейности и музикотерапия.

      Екипът на ЦСОП-гр. Пловдив благодари на родителите, които ни подкрепиха и имат доверие в нас като специалисти.

Галерия

Новини

Покажи всички новини