Транснационален симпозиум по проект “Много специални училища за много специални деца”

      На 18 и 19 май 2018 г. в хотел “Марица”, Пловдив се състоя заключителната транснационална среща – симпозиум по проект: 2016-1-BE02-KA219-017361_1 / 2016-1-BE02-KA219-017361_2  - “Много специални училища за много специални деца” по програма Еразъм +. Проектът се причислява към Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики и цели изготвяне на четири ръководства за начинаещи учители и терапевти на следните теми: “Междуличностно и сексуално образование (за ученици с умерена до тежка умствена изостаналост)”, ”Обучение на деца с тежки поведенчески разстройства”, ”Обучение на деца с аутизъм и умствена изостаналост” и ”Обучение на деца с тежки множествени увреждания”. 
      Симпозиумът е кулминация на двугодишния труд на педагозите от Център за специална образователна подкрепа – град Пловдив и специално училище „Свети Франциск“ - гр. Рооздал, Белгия и чрез него стана възможно резултатите от съвместната работа на тези две институции да станат достъпни за голям брой специалисти, ангажирани в сферата на обучението и приобщаването на деца със специални образователни потребности.
      В симпозиума взеха участие 14 колеги от Белгия, учители и педагогически специалисти, ръководени от Кристи Ван Ден Айкхаут - мениджър проект/директор специално училище „Свети Франциск“, Кун Де Ост – координатор проект, Джеф Схуервегс – одитор. От българска страна в събитието участваха Рангел Райчев – старши експерт по организация на средното образование – РУО - гр. Пловдив, Огнян Койчев и Магдалена Хаджиева – одитори/представители на сдружение „Посока Благополучие“ и ПУ „Паисий Хилендарски“, Веселка Бакиш – мениджър проект/директор ЦСОП – гр. Пловдив, Марина Илиева – координатор проект, както и учители, психолози, логопеди, ресурсни учители, заместник-директори и директори от основни и средни училища, от специално средно училище за деца с увреден слух, от регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Пловдив, от ЦСОП – гр. Пазарджик, гр. Велинград, гр. Сливен и ние – от ЦСОП – гр. Пловдив. На всеки от участниците беше предоставен и комплект материали, промотиращи събитието, включващ четирите ръководства на български и английски език в електронен вариант.
      Симпозиумът беше структуриран в два модула. Първи модул – съвместни презентации, изнесени от, участвали в изготвянето на темите, представители на партниращите си страни. Втори модул – дискусии и уъркшопове. С помощта на презентациите, аудиторията се запозна по същество със съдържанието на ръководствата – основополагащи теоретични принципи и практически съвети, за прилагането им, а в процеса на последвалите дискусии и уъркшопове се обсъдиха възникнали въпроси, анализираха се дидактични материали, сподели се професионален опит за решаването на педагогически казуси и се разгледаха актуални въпроси, свързани с приобщаването на деца със специални образователни потребности.
      В хода на програмата Веселка Бакиш, директор ЦСОП – гр. Пловдив, представи проект “Мобилен педагогически асистент за развиване на значими пътища към персонализирано обучение” - Pathway +, в който Център за специална образователна подкрепа – град Пловдив си партнира с организации и институции от Англия, Белгия, Турция и Сърбия. Тригодишният проект цели внедряването и прилагането на иновативни подходи за работа с деца със специални образователни потребности, както и подобряване на предлаганата им педагогическа подкрепа.
 
 

Новини

Покажи всички новини