ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЦСОП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА В ЦСОП - ПЛОВДИВ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЦСОП - ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 2023-2024г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦСОП- ГР ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНА 2023 -2024г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ЦСОП 2023-2024г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА 2023-2024г.

ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ПЛАН И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В ЦСОП - ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В ЦСОП - ПЛОВДИВ

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ С КОМПЮТРИ В ЦСОП - ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ЗА УЧЕБНАТА 20223- 2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ПАНСИОНА В ЦСОП - ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ЦСОП-ГР.ПЛОВДИВ 2022-2023

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 2022-2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ (ПРАВИЛА И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАСОВА ПОДКРЕПА) 2022-2023 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО И НА ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ И РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В ЦСОП- ГР. ПЛОВДИВ 2022-2023 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦСОП - ГР. ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА ОТ 2021-2022 ДО 2024-2025 УЧЕБНА ГОДИНА