Обучение на тема Учене в толерантност

Участие в обучение "Учене в толерантност"  Голяма част от педагозите от ПУ "Стефан Караджа" взеха участие в обучения "Учене в толерантност" по проект BG051PO001-7.0.02-0004-C0001 към Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси". Обучението се реализира от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и има за цел чрез повишаване квалификацията на директори, учители, педагогически съветници, училищни психолози от държавните училища към МОМН, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и на началници и експертите от РИО на МОМН в Р. България за работа в толерантна среда да се подобри качеството на образованието и да се създаде подходящ психологически климат в училище. За повече информация: http://www.uchenevtolerantnost.eu/

Галерия

Новини

Покажи всички новини