Участие в обучение по проект "Подкрепа за приобщаващо образование" на МОН

      По Проект BG05M2OP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" на МОН и на тема: "Обучения на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие от детските градини, училищата и ЦСОП за прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на децата", организирано от НЦПКПС - гр. Банкя в периода 02 - 04.08.2023г., участваха четирима педагогически специалисти от ЦСОП - гр. Пловдив. Обучението премина чрез беседи, дискусии, практикуми и споделяне на добри практики, в които активно се включиха Г.Славкова - старши учител, Монтесори терапевт, Зл.Иванова - логопед, специален педагог, В. Михайлова -  ерготерапевт, специален педагог и М. Сербезова-Куртева - старши учител по БЕЛ.                            

      Новите акценти, във връзка с прилагането на Карта за функционална оценка на деца със СОП и запознаване с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на децата, бяха основа за генериране на идеи, свързани с подобряване на качеството на допълнителната подкрепа за личностно развитие на учениците през 2023/2024 година.

      Педагогическите специалисти получиха сертификати за участие, като споделят удовлетвореността си от обменените идеи с колеги от гр. Сливен и Дупница.

          
 
          

Новини

Покажи всички новини