ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ за Професионално образование и обучение

      Екипът на ЦСОП – гр. Пловдив, с професионална гордост Ви информира, че получи ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ (2023-1-BG01-KA120-VET-000192357) от ЦРЧР в сферата на Професионалното образование и обучение на деца със специални образователни потребности за период от януари 2024г. до декември 2027г.

      Предстоящите проекти имат за цел да повишат качеството на професионалното обучение в ЦСОП –гр. Пловдив, да надградят знанията и уменията на педагогическите специалисти чрез допълнителна квалификация, да повишат имиджа на институцията сред обществеността и да се усъвършенстват уменията за работа в екип в мултикултурна среда.

        Очаквайте нашите нови креативни идеи и стъпки в посока промяна на средата за учене и труд по професиите за учениците в ЦСОП – гр. Пловдив.  Продължаваме да разчитаме на ефективно партньорство с родителите и колегите от училищните общности, както и центровете за специална образователна подкрепа!

Новини

Покажи всички новини