Обобщени резултати от анкетно проучване сред ученици и преподаватели за дейности в Помощно училище „Стефан Караджа

     
 
 
 
      Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на  способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, предизвика изключителен интерес сред цялата училищна общност. Активно и отговорно в анкетното проучване на интересите на възпитаниците на ПУ “Стефан Караджа”, от I до X клас, се включиха както самите ученици, така и техните родители и учители.
     Обобщените резултати дават основание за формиране на 7 групи по интереси в следните тематични подобласти: Природо-математическо знание (Светът около нас), Сценични и танцови изкуства (Музикотерапия), Развитие на въображението- моделиране, творчество, игра и памет (Да учим с Монтесори), Знания за здравето (Клуб “Здраве”), Колективни спортове (Подвижни игри и спорт) и Техника и технологии (Творческа работилница и Арттерапия). В изброените групи, ще бъдат ангажирани според желанията си 70 ученика.
 
 

Новини

Покажи всички новини