ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЦСОП

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022Г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦСОП- ГР ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНА 2021 -2022г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ЦСОП 2021-2022г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА 2021-2022г.

ГОДИШЕН ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 2021-2022г.

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19  В ЦСОП  - ГР. ПЛОВДИВ ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

МЕРКИ, ПРЕДПРИЕТИ В ЦСОП-ПЛОВДИВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 -2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID - 19

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА В ЦСОП - ПЛОВДИВ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЦСОП - ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, ТЕРОРИЗЪМ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ В ЦСОП - ПЛОВДИВ

ПЛАН И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В ЦСОП - ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В ЦСОП - ПЛОВДИВ

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ С КОМПЮТРИ В ЦСОП - ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ПАНСИОНА В ЦСОП - ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ЦСОП - ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – ГР. ПЛОВДИВ (ЗА ПЕРИОДА ОТ 2021-2022 ДО 2024-2025 УЧЕБНА ГОДИНА)

Годишна програма за допълнителна подкрепа за личностно развитие - рехабилитация и кинезитерапия на деца и ученици с физически увреждания в ЦСОП - гр. Пловдив

Годишна програма за допълнителна подкрепа за личностно развитие - рехабилитация на комуникативните нарушения в ЦСОП - гр. Пловдив

Годишна програма за допълнителна подкрепа за личностно развитие - рехабилитация на комуникативните нарушения за учебната 2021-2022 година

Годишна програма за допълнителна подкрепа за личностно развитие -психо-социална рехабилитация - арттерапия за учебната 2021-2022

Годишна програма за допълнителна подкрепа за личностно развитие -психо-социална рехабилитация - Монтесори обучение в ЦСОП - гр. Пловдив

Годишна програма за допълнителна подкрепа за личностно развитие -психо-социална рехабилитация и работа с дете и ученик по конкретен случай за учебната 2021-2022