Профил на купувача 23.10.2014

 

Дата: 23.10.2014

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ”

МОДУЛ „ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА  ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

 

«Избор на изпълнител за извършване на СМР по две обособени позици:

Позиция № 1 – Извършване на ремонт на отоплителната инсталация в

Помощно училище  «Стефан Караджа» - гр. Пловдив;  

Позиция № 2 – Извършване на ремонт на учебни работилници в Помощно училище «Стефан Караджа» - гр. Пловдив»

 

Документация за открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за извършване на СМР по две обособени позици: Позиция № 1 – Извършване на ремонт на отоплителната инсталация в Помощно училище  «Стефан Караджа» - гр. Пловдив;   Позиция № 2 – Извършване на ремонт на учебни работилници в Помощно училище «Стефан Караджа» - гр. Пловдив” по НП“Модернизация на МТБ в училище“, Модул „Подобряване на училищната среда“ на МОН,  обявление №9035080 от 23.10.2014г.

 

Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана:

Приложение 1-  Публична покана

Приложение 2-  Документация за участие в процедура

Приложение 3-  Договор за СМР

Приложение 4-   КСС-Позиция 1

Приложение 5-   КСС-Позиция 2

Приложение 6-   Образци от публична покана

Приложение 7-   Техническо предложение

Приложение 8-   Ценово предложение