Профил на купувача 23.10.2014

Публикувано на: 28.10.2019г.

Обява

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

с предмет: „Осигуряване на съвременна специализирана среда в Център за специална образователна подкрепа - гр. Пловдив чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ (обявление №9093969)

 

Обособена позиция 1: Доставка на специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия, софтуерни продукти, дидактични материали, консумативи и други за специализирани кабинети:  СЕНЗОРНА ЗАЛА, кабинет по АРТ ТЕРАПИЯ, кабинет на ПСИХОЛОГА

 

Обособена позиция 2: Доставка на специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия, софтуерни продукти, дидактични материали, консумативи и други за специализирани кабинети: КЛАСНА СТАЯ "МОНТЕСОРИ СРЕДА", КАБИНЕТ НА ПСИХОЛОГА, ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ, КАБИНЕТ ЗА АРТ ТЕРАПИЯ

 

Обособена позиция 3: Доставка на специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия, софтуерни продукти, дидактични материали, консумативи и други за специализирани кабинети: МЕКА СТАЯ С ОКАЧЕНО ОБОРУДВАНЕ, КАБИНЕТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И КИНЕЗИТЕРАПИЯ, КАБИНЕТ НА ПСИХОЛОГА

 

  1.  Обява
  2.  Документация, декларации
  3. Техническа спецификация
  4. Техническо предложение
  5. Ценово предложение
  6. Проект на договор

 

Допълнителна информация:

1. Срок за получаване на офертите: 28.10.2019г. – 11.11.2019г., вкл.

2. Източник на финансиране– Поръчката се финансира от бюджета на Министерство на образованието и науката - по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”– 2019, Модул „Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за специална образователна подкрепа чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

Дата: 23.10.2014

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ”

МОДУЛ „ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА  ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

 

«Избор на изпълнител за извършване на СМР по две обособени позици:

Позиция № 1 – Извършване на ремонт на отоплителната инсталация в

Помощно училище  «Стефан Караджа» - гр. Пловдив;  

Позиция № 2 – Извършване на ремонт на учебни работилници в Помощно училище «Стефан Караджа» - гр. Пловдив»

 

Документация за открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за извършване на СМР по две обособени позици: Позиция № 1 – Извършване на ремонт на отоплителната инсталация в Помощно училище  «Стефан Караджа» - гр. Пловдив;   Позиция № 2 – Извършване на ремонт на учебни работилници в Помощно училище «Стефан Караджа» - гр. Пловдив” по НП“Модернизация на МТБ в училище“, Модул „Подобряване на училищната среда“ на МОН,  обявление №9035080 от 23.10.2014г.

 

Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана:

Приложение 1-  Публична покана

Приложение 2-  Документация за участие в процедура

Приложение 3-  Договор за СМР

Приложение 4-   КСС-Позиция 1

Приложение 5-   КСС-Позиция 2

Приложение 6-   Образци от публична покана

Приложение 7-   Техническо предложение

Приложение 8-   Ценово предложение