Профил на купувача

 

25.09.2014

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ”

МОДУЛ „ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА  ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

 

«Избор на изпълнител за извършване на СМР по две обособени позиции:

Позиция № 1 – Извършване на ремонт на отоплителната инсталация в Помощно училище  «Стефан Караджа» - гр. Пловдив;  

Позиция № 2 – Извършване на ремонт на учебни работилници в Помощно училище «Стефан Караджа» - гр. Пловдив»

 

Документация за обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за извършване на СМР по две обособени позици: Позиция № 1 – Извършване на ремонт на отоплителната инсталация в Помощно училище  «Стефан Караджа» - гр. Пловдив;   Позиция № 2 – Извършване на ремонт на учебни работилници в Помощно училище «Стефан Караджа» - гр. Пловдив” по НП“Модернизация на МТБ в училище“, Модул „Подобряване на училищната среда“ на МОН,  обявление №9034042.

Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана:

Приложение № 1 Публична покана

Приложение № 2 Документация за участие в процедура за обществена поръчка

Приложение № 3 Договор за СМР

Приложение № 4 КСС Позиция № 1

Приложение № 5 КСС Позиция № 2

Приложение № 6 Образци за публична покана

Приложение № 7 Техническо предложение

Приложение № 8 Ценово предложение