Учебни помагала за ученици, които се обучават в ЦСОП и Методически ръководства за учители

На сайта на МОН, в раздел „Приобщаващо образование“, рубрика „Учебни помагала и методически ръководства“ са публикувани 3 учебни помагала (за I-IV, за V-VII и за VIII-X клас) и 3 методически ръководства за учители на деца със специални образователни потребности, които се обучават в ЦСОП. Те са разработени от педагогическите специалисти на Центровете и са резултат от работата по НП „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“, Модул В) „Разработване на учебни помагала за обучението на ученици със специални образователни потребности и методически ръководства за адаптиране на учебното съдържание“.
ЦСОП-гр. Пловдив беше координатор на авторския екип, който изготви Методическото ръководство и Учебното помагало за VIII-X клас. Двата електронни продукта са плод на труда на педагогическите специалисти от ЦСОП - гр. Пловдив, гр. Велинград, гр. Плевен, гр. Видин, гр. Кърджали и гр. Пазарджик. Директорът на ЦСОП-Пловдив ръководеше дейността на мултидисциплинарния екип в Пловдив и беше част от авторския колектив на ЦСОП – Плевен, разработил Учебно помагало и Методическо ръководство за V-VII клас за ученици, обучавани в ЦСОП.
  Учебното помагало и методическото ръководство за VIII-X клас, следват основните теми и подтеми от учебната програма по всеки учебен предмет - съдържанието е редуцирано и адаптирано, за да е полезно и достъпно за учениците. Това е трудна задача, затова съдържанието е ориентирано към изграждане на ключови компетентности.
“Учителят от опит знае, че няма съвършени учебник или помагало, които да го „водят“ в работата с децата със СОП. Той трябва да представи по достъпен начин учебното съдържание, да предложи подходящи индивидуални и/ или практически задачи по темата, общи проекти в групата и други ресурси, до които да имат достъп и родителите, защото те са важни партньори на учителите в процеса на обучението на децата със СОП. Това е особено осезаемо при работата в електронна среда от разстояние. В този смисъл, електронното учебно помагало и методическо ръководство, разработено от екипа към ЦСОП-гр. Пловдив, са практически приложими. Всяка тема и подтема може да се редуцира и адаптира допълнително, а също – да се обогати с още примери, презентации, кратки учебни филми и други подходящи ресурси. Приложени са и работни листове.”, разясни организацията на съдържанието на помагалото и методическото ръководство Веселка Бакиш, директор на ЦСОП- гр. Пловдив.  
Ганка Славкова, старши учител-терапевт в ЦСОП-гр. Пловдив, описва участието си в писането на помагалото по история и цивилизации за деца със СОП като истинско предизвикателство. “Как материал, който дори в часовете „на живо“ се преподава изключително трудно, за да бъде разбран, може да се постави на лист хартия и да достигне до детските глави?! Мисия невъзможна! Отрицание, нерви, сълзи, търсене,  консултиране, четене, скициране, късане, хвърляне и накрая идеи... Наложи се да усвоя работа с нови компютърни програми, но в крайна сметка замисълът ми се осъществи. Първите уроци бяха разработени като комикс. Е, сега като го преглеждам, сигурно е можело и по- добре, но всяко начало е трудно, а и времето също ме притискаше. Надявам се да бъда полезна на децата и колегите, които ще се срещнат с историята през вековете.”, обобщава опита си по националната програма тя.       
Според Димитър Козарев, психолог в ЦСОП – гр. Пловдив и част от екипа, работил върху реализирането на този проект, помагалото за ученици и ръководството за адаптиране на учебното съдържание съчетават експертизата на авторите от натрупания професионален опит до момента, както и новаторски подход при проектирането и дизайна на съдържанието, повлиян от съвременните дигитални тенденции в образованието. “Неоспорим факт е сложността и спецификата на задачата, свързана с подготовката на всеки един урок в хода на професионалното ежедневие на специалиста, когато говорим за повишаване качеството на работата при деца със специални образователни потребности. Именно в подкрепа на този процес бяха насочени нашите усилията като екип. Бяхме водени от идеята продуктите на проекта да предлагат вариативност и ключови практически насоки, които биха обогатили репертоара на педагога от една страна и биха подобрили достъпността на учебното съдържание за учениците, от друга.”, споделя той.
 

Новини

Покажи всички новини