Регионална конференция за професионално ориентиране и образование

   На 17.05.2022г. Пловдивският културен институт събра учители, преподаватели от Пловдивския университет, родители, представители на НПО и др. заинтересовани страни, както и много гости, на организираната от РЦПППО – гр. Пловдив, конференция на тема „Професионалното ориентиране и професионалното образование на учениците със СОП–гаранция за качество на живот“ (Дневен ред),в която взеха участие представители на ЦСОП – Пловдив.

   В презентацията на Центъра на тема „Предизвикателства пред професионалното образование в ЦСОП – гр. Пловдив“, В. Бакиш сподели стратегиите на педагогическите специалисти, основните акценти в работата им и как те успяват да превърнат предизвикателствата в успешни и работещи практики в сферата на професионалното образование, заедно с родителите и колегите от професионалните гимназии. Успехите и медалите получени от децата при участието им в ежегодното Национално състезание по озеленяване и цветарство на МОН, както и създадените приятелства и партньорства по професията са само една малка част от постиженията ни.

   Центърът популяризира международен проект „Подобряване на дигиталните и педагогически компетентности на учителите за работа по време на дистанционно обучение“ (DIPCE) №2020-1-ES01-KA226-SCH-095180, насочен към приобщаване на децата от най-уязвимите групи, част от които са тези със СОП при преминаване от присъствено към онлайн обучение. Сайтът на проекта предлага достъп до онлайн хранилище, където могат да бъдат намерени примери за разнообразни дигитални приобщаващи практики за обучение и др. електронни ресурси.

   Особен интерес през учебната година предизвика „Лаборатория за растения“ – практически дейности по Проект 2020-1-BG01-KA102-078700 „Професионално обучение на ученици със СОП“, съвместно с Асоциация „Луче“ – Италия, по който 18 специалиста се квалифицираха в реална среда в Италия, проведоха срещи с ресурсни специалисти, засаждаха и се грижиха за растения в Центъра, изработиха електронен албум със снимки на растения за часовете по теория, адаптирани електронни уроци и работни листове по цветарство.

   Представиха се дейностите за професионално ориентиране в Центъра, прилагането на съвременните технологии (интерактивен под, приложенията Communicator 5 и Look to learn, като част от система за  ДАК), работата в Монтесори класна стая и арт кабинет. Използват се както традиционните дидактични материали, така и логопедични карти, много авторски електронни уроци и авторски  “живи“ работни листове на тема „Професии“. Темите „Професионален избор и кариера“, „Професии и трудова среда“и др., представени по достъпен начин в Учебно помагало за VIII-X кл., публикувано на сайта на МОН, рубрика Приобщаващо образование.

   Настоящата конференцията предостави възможност да бъдат представени резултатите от усилията и амбициите на работещите в Центъра специалисти в посока повишаване на качеството на професионалното образование на деца със СОП, чрез прилагането на съвременни подходи, базирани на технологии, иновации и дизайн на учебното съдържание.

Дневен ред

Галерия

Презентация

Новини

Покажи всички новини