Финал на проект Pathway +

Какво постигнахме?

С изтичането на 2020 година, работата по проект Pathway+ „Мобилен педагогически асистент за развиване на значими пътища към персонализирано обучение“ достигна своя заключителен етап. В 40-месечния (01.09.2017 - 31.12.2020) проект наши партньори бяха организации от Англия, Белгия, Сърбия и Турция от различни сфери на дейност (висше и професионално образование, разработка на софтуер, подобряване на качеството на живот на хората с увреждания), но с обща цел – оптимизиране и персонализиране на образователната подкрепа предлагана на всеки ученик със СОП.

Целта на проект Pathway+ е да допринесе съществено за възприемането и прилагането на приобщаващо образование, като предостави на учителите и терапевтите набор от инструменти за подпомагане на оценката на вниманието на всяко дете, както и да повиши осведомеността по отношение на значението на образователните технологии и да спомогне за внедряването на технологични иновации.

Наборът от инструменти, разработени в рамките на проекта, включва следните продукти - Описателна карта на ефективни педагогически подходи, Пет мобилни игри, подкрепящи избора на ефективни педагогически подходи, Мобилно педагогическо приложение за измерване на вниманието / ангажираността, Наръчник за обучители на учители за използване на описателната карта на ефективни педагогически подходи и Ръководство за учители за използване на мобилното педагогическо приложение за измерване на вниманието / ангажираността. Повече информация, както и самите интелектуални продукти може да откриете на официлния сайт на проекта - https://pedagogics-pathway.eu/?lang=bg

Разработването на мобилното приложение за измерване на вниманието / ангажираността е ключово за проекта, тъй като без ангажираност не е възможно задълбочено учене. То измерва ангажираността по време на урока, събирайки сензорни данни от учениците и показва тяхното ниво на ангажираност, използвайки подобен на светофар индикатор. Камерата проследява лицето на потребителя и отчита червено, оранжево, жълто или зелено в зависимост от проявената ангажираност (зелено – ангажиран, червено - неангажиран). Това позволява на учителя да разбере кои подходи най-добре ангажират и спомагат за разгръщането на пълния потенциал на всеки ученик и към кои ученици да насочи подкрепата си в реално време в класната стая. Използването на приложението също благоприятства персонализиране и насочване на ресурсите към тези с най- отчетливо изразени обучителни затруднения.

Университет Нотингам Трент, координатор на проекта, публикува пет научни доклада, проследяващи напредъка и постигнатите резултати. Публикациите са в Интернационален журнал за компютърно и информационно инженерство, Британски журнал за образователни технологии, както и в сборници от конференции “EduLearn IATED” и “Афективно програмиране и интелигентно взаимодействие”, където печелим и наградата за най-добър доклад.

Проект Pathway + обогати нашата професионална практика, надяваме се да бъде полезен и на Вас!

Галерия

Новини

Покажи всички новини